Swift Rounded TabView Yapımı

UIKit ile Rounded TabView nasıl yapılır onu öğreneceğiz.

import UIKit
@IBDesignable class RoundedTabBar: UITabBar {
  @IBInspectable var color: UIColor?
  @IBInspectable var radius: CGFloat = 15.0
  
  private var shapeLayer: CALayer?
  
  override func draw(_ rect: CGRect) {
    addShape()
  }
  
  private func addShape() {
    let shapeLayer = CAShapeLayer()
    
    shapeLayer.path = createPath()
    shapeLayer.strokeColor = UIColor.gray.withAlphaComponent(0.1).cgColor
    shapeLayer.fillColor = color?.cgColor ?? UIColor.white.cgColor
    shapeLayer.lineWidth = 2
    shapeLayer.shadowColor = UIColor.black.cgColor
    shapeLayer.shadowOffset = CGSize(width: 0  , height: -3);
    shapeLayer.shadowOpacity = 0.2
    shapeLayer.shadowPath = UIBezierPath(roundedRect: bounds, cornerRadius: radius).cgPath
    
    
    if let oldShapeLayer = self.shapeLayer {
      layer.replaceSublayer(oldShapeLayer, with: shapeLayer)
    } else {
      layer.insertSublayer(shapeLayer, at: 0)
    }
    
    self.shapeLayer = shapeLayer
  }
  
  private func createPath() -> CGPath {
    let path = UIBezierPath(
      roundedRect: bounds,
      byRoundingCorners: [.topLeft, .topRight, .bottomLeft, .bottomRight],
      cornerRadii: CGSize(width: radius, height: 0.0))
    
    return path.cgPath
  }
  
  override func layoutSubviews() {
    super.layoutSubviews()
    self.isTranslucent = true
    var tabFrame      = self.frame
    let screenSize: CGRect = UIScreen.main.bounds
    tabFrame.size.width  = 300
    tabFrame.size.height  = 50 + (UIApplication.shared.keyWindow?.safeAreaInsets.bottom ?? CGFloat.zero)
    tabFrame.origin.x    = screenSize.width / 2 - 150
    tabFrame.origin.y    = self.frame.origin.y +  ( self.frame.height - 60 - (UIApplication.shared.keyWindow?.safeAreaInsets.bottom ?? CGFloat.zero))
    self.layer.cornerRadius = 20
    self.frame      = tabFrame
    self.items?.forEach({ $0.titlePositionAdjustment = UIOffset(horizontal: 0.0, vertical: -5.0) })
    
  }
  
}
iPhone 11 Pro Max
iPhone 8
Yayım tarihi
Swift olarak sınıflandırılmış

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir